strandbadbau_1933_k.jpg
strandbadbau_1933_k.jpg

Nicht angemeldet.